اطلاعات پرواز

اطلاعات تماس فرودگاه های ایران

نام فرودگاه

نام مدیر

تلفن مستقیم

تلفنخانه

اطلاعات پرواز

تلفن گویا

ابوموسي

دلفاردي،جمشيد

7635623401

89-35623386

اراك

مرتضوي انتساب

08633689001-

08633689004

08633680029-

08633680030

08633680029-

08633680030

اردبيل

هاشمی

4533447940

4533448118

199

اروميه

پرهيزكار،كمال

443775019

4432777766

199

اصفهان

قاسم زاده،علي

3135275060

3135275050

199

امام خميني (ره)

چلندري،سعيد

44666701-2

510022

9633

اهواز

شرفی،سعید

4454301-2

4434601-4

199

4434601-4

ايرانشهر

پنجه كه ،مجيد

2221935-7

2221935-7

ايلام

بياتي ، مجتبي

2236802

2236800

199

2236800

نام فرودگاه

نام مدیر

تلفن مستقیم

تلفنخانه

اطلاعات پرواز

تلفن گویا

بجنورد

اماني بني ، محمود

2325001

2236570-1

199-2235000

بم

بنده ئي ،موسي

3442213330

3443462644

بندرعباس

بدیعی فرد،رضا

36665831-2

36665815-8

199

36665817-8

بندرلنگه

حاجي زاده، خشايار

7622224222

7622223444

199

نام فرودگاه

نام مدیر

تلفن مستقیم

تلفنخانه

اطلاعات پرواز

تلفن گویا

پارس آبادمغان

سرگزي، محمدمهدي

4532728383

04532732415-9

45199

بوشهر

محمدي،عباس

2533298

2533291-7

199

بيرجند

سلامی،هادی

5632316961

5632389205

5632389288

تبريز

صفائي،مصطفي

4135260400

4135260405

04135234701-4 و199

4135260405

جهرم

احمديان،علي

5552090

5553585

نام فرودگاه

نام مدیر

تلفن مستقیم

تلفنخانه

اطلاعات پرواز

تلفن گویا

جيرفت

يزداني پناه

03482410081-

03482410082

3-2410082

199

چابهار

رمضاني،رضا

2-4284001

2-4284001

199

خرم آباد

کیانی بیگدلی

4209410

4206066

199

4206066

مشهد

قاسم زاده، محمدباقر

3400041

9-3400001

199

3400020

خوي

برملا،جعفر

33524287

6-33524272

داراب

6343222

رامسر

خازني،سیدهادی

1155226376

1155226376

رشت

رضواني،فتاح

1333726974

4-01333727001

199

رفسنجان

صالحي فتح‌آبادي

5230030

909-5230707

199

زابل

سرگزي،علي رضا

2228883

2225033- 2224333

199

2224333

نام فرودگاه

نام مدیر

تلفن مستقیم

تلفنخانه

اطلاعات پرواز

تلفن گویا

زاهدان

اعرابي مقدم

3231700

8-3222774

199

9-3222774

زنجان

شجاعي يگانه

2433360301

02433360304-

024333605

ساري

مشاء زميني،موسي

1133245417

1133724104

1133724104

زرقان

بخش خصوصي

4227444

4227444

سراوان

سنچولی، حبیب ا...

5240500

5230503

سبزوار

همتي ،علي

5144449100

5144449100

199

سمنان

محسنيان اصفهاني

33350051

33350051

سنندج

سیف زاده، محسن

8733774060

8733774051

8733774051

87199

سهند

نائل قرا ملكي

3252224

3252525

199

نام فرودگاه

نام مدیر

تلفن مستقیم

تلفنخانه

اطلاعات پرواز

تلفن گویا

سيرجان

موسي ئي پور

4235485

4235488-9

4235485-9

شاهرود

اتقيايي،منوچهر

33463473

33463411

199

شهركرد

جعفرنيا،سيدعلي

2274090

904-2270900

199

2270900

شيراز

سيدي،حميدرضا

7213333

7218890-9

199

طبس

صولتی ،امین اله

5632836662

5632836700

نام فرودگاه

نام مدیر

تلفن مستقیم

تلفنخانه

اطلاعات پرواز

تلفن گویا

فسا

ذوالفقاري،ايرج

14-2283413

2283391

قشم

زارعي،ابراهيم

5-07635735000

763735020

199

07635735010-2

كرمان

نخعی،محمد

3432110194

03432110113-6

199

كرمانشاه

شرفايي،پيمان

4326611

4329999

199

4326666

نام فرودگاه

نام مدیر

تلفن مستقیم

تلفنخانه

اطلاعات پرواز

تلفن گویا

كيش

کورش فتاحی

7634442859

8634442566

199

گرگان

اميري،تيمور

1732244505

01732640711-2

01732640711-2

لارستان

انصاری فرد

7152338181

71510022

719633

لامرد

میری،پرویز

7152725600

7152720093

7152722231

ماهشهر

حسيني

43840

44000

199

44000

مهرآباد

رستمي،علي

66025343

61021

199

61021

نوشهر

متانت،علي

1152322206

1152323112

همدان

كيخائي،علي

8132569003

8132569012

8132569013

ياسوج

محسنیان،علی

7433333552

7433310202

199

7433310202

يزد

وطنخواه،سعداله

3537217775

3537218082

199

3537218082

کلاله

صادقی

1735442212

1735443800

خرید و فروش رادیو قدیمی و کالای آنتیک

 

سئو و بهینه سازی سایت